Privacybeleid

Samenstroom - duurzaam, eerlijk, betrouwbaar

Per 25 mei 2018 is de Wet Bescherming Persoonsgegevens vervallen en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden.

De AVG geeft mensen van wie persoonsgegevens worden verwerkt meer en betere rechten. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) kan organisaties die zich niet aan de wet houden beboeten.

Het gaat om de volgende rechten:

 • Recht op inzage: je hebt recht op inzage in de gegevens die wij van je hebben vastgelegd;
 • Recht op correctie;
 • Recht van bezwaar;
 • Recht op vergetelheid;
 • Recht op dataportabiliteit: wij moeten zorgen dat jij jouw gegevens makkelijk kunt krijgen, in een vorm waarin jij jouw gegevens aan andere organisaties kunt overdragen.

 

Welke gegevens

Welke persoonsgegevens beheren wij van jou en waar doen wij dat?

 • Ben je lid, dan bewaren we jouw naam, adres en contactgegevens:
  • Op onze website (ledenpagina’s)
  • In ons CRM: accountgegevens & upload aanmeldformulier
  • Dropbox: aanmeldformulieren
  • E-mailaccount: naam & mailadres
  • Op papier en op pc (bij de coördinator): aanmeldformulieren
 • Ben je deelnemer of belangstellende in de obligaties van Windpark Greenport Venlo, dan bewaren we jouw naam, adres, contactgegevens:
  • CRM: accountgegevens & upload voorinschrijfformulier & deelnamecontract
  • Dropbox: voorinschrijfformulier & deelnamecontract
  • Op papier en pc (coördinator): idem
  • E-mailaccount: naam & mailadres
 • Ben of was je aanvrager van een energieadvies, dan bewaren we jouw naam, adres, contactgegevens & het adviesrapport om je eventueel later opnieuw te kunnen adviseren:
  • CRM: accountgegevens & upload adviesrapport & verdere contactmomenten
  • Dropbox: upload adviesrapport
  • Google Drive HNWR: upload adviesrapport
  • E-mailaccount: naam & mailadres
 • Sta je als belangstellende op onze mailinglijst, dan bewaren we jouw naam, adres, contactgegevens en eventueel specifieke interesses:
  • CRM: accountgegevens
  • E-mailaccount: naam & mailadres

 

Uitvoering wettelijke plichten

Wat houden de wettelijke verplichtingen in en hoe voeren we ze uit?

 

Recht op inzage

Vraag je om inzage in jouw persoonsgegevens, dan zal Samenstroom je op een duidelijke en begrijpelijke manier laten weten:

 • of de organisatie jouw persoonsgegevens gebruikt, en zo ja:
 • om welke gegevens het gaat;
 • wat het doel is van het gebruik;
 • aan wie wij de gegevens eventueel hebben verstrekt (dit gebeurt alleen voor zover nodig is, bv. ….);
 • wat de herkomst is van de gegevens, als dat bekend is.

 

Recht op correctie

Je kunt ons om correctie vragen als jouw persoonsgegevens:

feitelijk onjuist zijn;

 • onvolledig zijn of niet ter zake doen voor het doel waarvoor ze zijn verzameld;
 • op een andere manier in strijd met een wet worden gebruikt.

Het correctierecht is niet bedoeld voor het corrigeren van professionele indrukken, meningen en conclusies waarmee je het niet eens bent, voor zover deze ter zake doen. Wel mag je in zulke gevallen van Samenstroom verwachten dat wij in ieder geval jouw schriftelijke mening toevoegen aan het dossier. Dat kan vooral een oplossing bieden bij situaties waarbij het om niet objectief vast te stellen feiten gaat.

Samenstroom verstrekt alleen persoonlijke gegevens aan derde partijen in geval van

 • Betalingen: aan ons boekhoudbureau.
 • Voor energieadviezen werken wij nauw samen met het Duurzaam Bouwloket Aangepaste of aangevulde gegevens zoals hierboven beschreven zal Samenstroom in deze situaties ook aan deze organisatie doorgeven.

 

Recht van bezwaar

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft je het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van hun persoonsgegevens. In de AVG staat dit recht beschreven als ‘recht van bezwaar’. Maak je bij ons bezwaar tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens? Dan stopt Samenstroom met deze gegevens te verwerken.

Hierop geldt een uitzondering als Samenstroom dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking heeft die zwaarder wegen dan jouw belangen, rechten en vrijheden. Of die te maken hebben met een rechtsvordering. Let op: zo lang nog niet duidelijk is of deze gronden zwaarder wegen, mag Samenstroom de betreffende gegevens niet verwerken. Samenstroom stelt dan een beperking van de verwerking in.

Samenstroom gebruikt namen en emailadressen voor de verzending van nieuwsbrieven en aankondigingen van activiteiten. Je hebt altijd het recht om hiertegen bezwaar te maken. Maak je bezwaar tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens voor dit doel, dan zal Samenstroom hiermee stoppen.

 

Informeren over recht van bezwaar

Samenstroom moet betrokkenen informeren over het recht op bezwaar. Dit doet Samenstroom via informatie op de website en op het moment van het eerste contact met de betrokkene.

 

Recht op vergetelheid

In de AVG is het zogeheten recht op vergetelheid opgenomen. Dit recht houdt in dat een organisatie in een aantal gevallen jouw persoonsgegevens moet wissen als je daarom vraagt.

Het recht op vergetelheid lijkt op het huidige recht op correctie en verwijdering, maar is breder. Het recht is niet beperkt tot het verwijderen van objectief onjuiste gegevens, onvolledige gegevens of gegevens die niet ter zake doen. Dit recht houdt in dat organisaties in een aantal gevallen jouw persoonsgegevens moeten wissen als je erom vraagt.

Het recht op vergetelheid geldt niet altijd. Alleen in de volgende situaties is het recht op vergetelheid van toepassing:

 • Niet meer nodig
  Samenstroom heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld of waarvoor we ze verwerken.
 • Intrekken toestemming
  Je hebt eerder (uitdrukkelijke) toestemming gegeven aan de organisatie voor het gebruik van jouw gegevens, maar trekt die toestemming nu in.
 • Bezwaar
  Als je maakt bezwaar tegen de verwerking. Er geldt op grond van artikel 21 van de AVG een absoluut recht van bezwaar tegen direct marketing. En een relatief recht van bezwaar als de rechten van de betrokkene zwaarder wegen dan het belang van de organisatie om de persoonsgegevens te verwerken.
 • Onrechtmatige verwerking
  Als Samenstroom jouw persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt. Bijvoorbeeld omdat er geen wettelijke grondslag is voor de verwerking.
 • In geval er een wettelijk bepaalde bewaartermijn is
  Samenstroom is in dat geval wettelijk verplicht om de gegevens na de vastgestelde tijd te wissen.
 • Kinderen
  Als je jonger bent dan 16 jaar en de persoonsgegevens zijn verzameld via een app of website.

Samenstroom zal het bovenstaande uitvoeren op het moment dat dit speelt.

 

Recht op overdraagbare gegevens (dataportabiliteit)

In de AVG (artikel 20) heet dit het ‘recht om gegevens over te dragen’. Het houdt in dat je het recht hebt om de persoonsgegevens te ontvangen die Samenstroom van jou heeft. Zo kun je jouw gegevens bijvoorbeeld makkelijk doorgeven aan een andere leverancier van dezelfde soort dienst. Ook kun je ons vragen om jouw gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere organisatie.

Om welke gegevens gaat het? Ten eerste gaat het alleen om digitale gegevens. Papieren dossiers vallen er dus niet onder. Ten tweede gaat het om persoonsgegevens die Samenstroom óf met jouw toestemming verwerkt óf om een overeenkomst met jou uit te voeren.

Samenstroom zal de persoonlijke data overdragen als je daar om vraagt.

 

Heb je vragen over het privacybeleid van Samenstroom? Mail naar secretariaat@samenstroom.nl

 

Heb je vragen?

Een mailtje naar het secretariaat is voldoende! Vergeet daarbij niet je telefoonnummer te vermelden.