Meerjaren beleidsplan online

Samenstroom - duurzaam, eerlijk, betrouwbaar

Meerjaren Beleidsplan Energiecoöperatie Samenstroom

Samenwerken aan duurzame energie voor Venlo

1.    Inleiding

De missie van de Venlose energiecoöperatie Samenstroom is om lokaal bewoners, instellingen en bedrijven met de noodzakelijke omslag naar het gebruik van duurzame energie te ondersteunen.

De organisatie, opgericht in 2015, vindt zijn oorsprong in de planvorming rond het tot stand komen van Windpark Greenport Venlo. De inzet indertijd was om een aantal windturbines coöperatief te ontwikkelen en te beheren, dit is vanwege uiteenlopende redenen niet gelukt. De afgelopen jaren heeft een heroriëntatie van de coöperatie plaatsgevonden met dit eerste meerjarenplan als resultaat. Naast inhoudelijke keuzes besteedt dit plan ook aandacht aan de noodzakelijke randvoorwaarden.

Voor de groei en ontwikkeling van Samenstroom is het noodzakelijk dat concrete projecten van de grond komen op het gebied van opwekking van duurzame energie en verduurzaming van de gebouwde omgeving. Hier ligt dan ook de grootste uitdaging voor Samenstroom in de komende jaren.

Samenstroom is de afgelopen jaren zeer succesvol geweest bij het door middel van een participatieve werkwijze opzetten van het leefbaarheidsfonds Windpark Greenport Venlo. De waardering hiervoor, op de eerste plaats door de betrokken bewoners maar ook de Wind Unie, exploitant van het park, alsmede de gemeente Venlo en de provincie Limburg is groot.

Samenstroom is de enige energiecoöperatie actief in de gehele gemeente Venlo. Gedreven door het enthousiasme van een kleine groep vrijwilligers en verankering in de Venlose gemeenschap ligt er een basis voor verdere groei en ontwikkeling. Doordat Samenstroom is aangesloten bij de landelijke koepel van energiecoöperaties Energie Samen en de provinciale koepel REScoop Limburg kan worden geput uit de expertise en ervaring van de meer dan 700 Nederlandse energiecoöperaties. Met de energiecoöperaties in de buurgemeenten zijn goede contacten en is er de intentie tot samenwerking.

Samenstroom hecht grote waarde aan de samenwerking met de gemeente Venlo. De inzet is deze samenwerking te consolideren en te verdiepen zonder in een schijnbare rol van gemeentelijke uitvoeringsorganisatie terecht te komen. Samenstroom is een burgerinitiatief, ‘van onderop’ en staat aan de kant van burgers, instellingen en bedrijven om hen in de energietransitie te ondersteunen. En om de kansen die de energietransitie biedt de gemeenschap te doen laten toekomen.

 

2.    Werkvelden

De komende jaren wil Samenstroom zich richten op:

 1. Verduurzaming gebouwde omgeving met daarbinnen vooral aandacht voor het samen met de straat verduurzamen van de eigen woning (Straataanpak).
 2. Ondersteuning van midden- en kleinbedrijven bij het verduurzamen van bedrijfspanden.
 3. Realisatie van collectieve zonne-energieprojecten.
 4. Ontwikkelen van collectieve systeemdiensten zoals levering van lokaal opgewekte stroom, lokale opslag van decentraal opgewekte elektriciteit en financiële participatie in duurzame energieprojecten.

Het innovatieve vermogen van Samenstroom is beperkt daarom richt Samenstroom zich vooral op het toepassen in Venlo van elders ontwikkelde coöperatieve energieoplossingen.

Samenstroom heeft local4local als uitgangspunt, dit betekent dat zoveel mogelijk wordt samengewerkt met in de regio actieve bedrijven en dienstverleners.

 

3.    Doelgroepen

Verschillende doelgroepen in de samenleving hebben met de energietransitie te doen, zoals woningeigenaren, woningeigenaren verenigd in een VVE, huurders bij woningbouwcorporaties, huurders vrije sector, verschillende soorten van midden- en kleinbedrijven. Samenstroom wil inzicht verwerven in de specifieke behoefte en prioriteiten van de verschillende doelgroepen.

Samenstroom erkent dat bij de verduurzaming er voor elke doelgroep een speciale aanpak nodig is, vanwege specifieke omstandigheden, aard van de vragen, en beleidsmatige mogelijkheden. De komende jaren zal Samenstroom zich vooral richten op woningeigenaren en midden- en kleinbedrijven.

Samenstroom wil de doelgroepen vooral ondersteunen bij het maken van de slag naar de feitelijke realisatie van verduurzamingsmaatregelen. Tussen het krijgen van een energieadvies enerzijds en realisatie van maatregelen anderzijds zijn er immers nog veel stappen te zetten.

Samenstroom wil als partner voor bewoners en bedrijven een betrouwbare, zakelijke maar niet-commerciële, ondersteuning bieden bij de daadwerkelijke realisatie van maatregelen.

Samenstroom wil de ervaring opgebouwd met participatieprocessen bij het opzetten van het leefbaarheidsfonds Windpark Greenport Venlo toepassen om burgers te betrekken bij de energietransitie. Hiermee beoogt Samenstroom ook mensen te betrekken die anders niet met verduurzaming aan de slag zouden gaan. Samenstroom richt zich hierbij vooral op woningeigenaren in straatverband.

 

4.    Concrete acties

Verduurzaming gebouwde omgeving

 • Samenstroom ontwikkelt diensten en programma’s om huiseigenaren in straatverband te ondersteunen bij de verduurzaming van de eigen woning.
 • Samenstroom past deze aanpak op straten in Venlo toe met als doel verduurzaming te versnellen, en vertrouwen en naamsbekendheid op te bouwen.

Ondersteuning MKB

 • Samenstroom ontwikkelt een specifieke op het MKB gerichte aanpak voor verduurzaming van bedrijfsgebouwen.
 • Venlose bedrijven worden door Samenstroom geholpen bij het nemen van concrete verduurzamingsmaatregelen

Collectieve zonne-energieprojecten

 • Samenstroom identificeert haalbare zonne-energieprojecten in de gemeente Venlo en ontwikkelt een strategie om die coöperatief te ontwikkelen.
 • Samenstroom onderzoekt de mogelijkheid om hernieuwbare energieprojecten in samenwerking met lokale bedrijven en energiecoöperaties in Noord- en Midden-Limburg te ontwikkelen.
 • Komende 5-jaar worden 3 coöperatieve zonneprojecten ontwikkeld.

Systeemdiensten

 • Samenstroom biedt burgers, bedrijven en instellingen de mogelijkheid om lokaal opgewekte elektriciteit te betrekken: ‘Venlostroom’.
 • Samenstroom onderzoekt mogelijkheden voor opslag en gebruik van lokaal opgewekte zonnestroom en hoe dit coöperatief kan worden ontwikkeld.
 • Samenstroom rondt de uitgifte van obligaties Windpark Greenpoort Venlo af en onderzoekt nieuwe mogelijkheden voor Venlonaren om financieel te participeren in duurzame energieprojecten.

 

5.    Randvoorwaarden

Om bovengenoemde acties de komende jaren te kunnen verwezenlijken zorgt Samenstroom ervoor dat de noodzakelijke randvoorwaarden op orde zijn. De verantwoording hiervoor ligt grotendeels bij het bestuur. Concreet betekent dit:

 • Zorgen voor een volledig bezet 5-koppig bestuur met als taak: uitvoering van dit beleidsplan, betrekken van de leden, communicatie naar leden en andere geïnteresseerden over de activiteiten van Samenstroom, zorgdragen voor een gezonde financiële basis, inwinnen indien nodig van financieel en juridisch advies, zorgen voor een projectmatig werkende uitvoeringsorganisatie, en onderhouden van externe contacten.
 • Onderzoek naar de mogelijkheid voor eigen huisvesting eventueel samen met andere op duurzaamheid gerichte organisaties.
 • Zorgen voor expertise opbouw binnen de coöperatie en zo nodig inhuren van expertise van buiten.
 • Onderhouden van regelmatig en structureel contact met de gemeente Venlo en overwegen toe te werken naar een partnerschapovereenkomst met de gemeente.
 • Onderhouden van contacten in het netwerk van energiecoöperaties: in de regio Noord- en Midden-Limburg, REScoop, en Energie Samen.
 • Onderzoeken naar andere financieringsbronnen dan opwekprojecten.
 • Evaluatie en monitoring van de uitvoering van dit beleidsplan en zo nodig bijsturen en aanpassen van de strategie.

Heb je vragen?

Een mailtje naar het secretariaat is voldoende! Vergeet daarbij niet je telefoonnummer te vermelden.