Provincie grijpt in: mogelijkheden windmolenpark Venlo

Provincie wil in samenspraak met omgeving negen windturbines mogelijk maken.

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben besloten om een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) te gaan maken voor de ontwikkeling van een windpark in Venlo. Dat windpark past niet binnen de diverse bestemmingsplannen binnen de gemeenten Venlo en Horst aan de Maas en er is voor de realisatie een omgevingsvergunning nodig. De procedures hiervoor liepen spaak, waardoor de ontwikkeling van de windturbines tot stilstand leek te komen. Dat wil het provinciebestuur niet laten gebeuren. Limburg wil immers aan de afgesproken taakstelling die provincies met het Rijk hebben gemaakt kunnen voldoen.
Het is aan de volksvertegenwoordigers van Provinciale Staten om in het najaar een te besluit te nemen over het dan opgestelde inpassingsplan. De Provincie Limburg sluit niet uit om vaker een Provinciaal Inpassingsplan in te zetten om te kunnen voldoen aan de huidige en toekomstige taakstellingen op het gebied van energie en klimaat.

CO2-reductie en taakstelling
Limburg heeft van het Rijk een taakstelling gekregen van in totaal 95,5 MW aan windenergie. Deze taakstelling moet in 2020 gerealiseerd zijn. De plannen voor Windpark Greenport Venlo bestaan uit negen grote windturbines die samen ruim 30 MW aan windenergie produceren. Het is veruit het grootste windenergieproject in Limburg en levert een belangrijke bijdrage in deze taakstelling en in de transitie naar een CO2-arme energievoorziening binnen onze provincie.

Samen
Uiteraard gaat de provincie er alles aan doen om een voor alle partijen zo gunstig mogelijk plan te maken. Goede en consistente communicatie met omwonenden, in samenspraak met coöperaties Reindonk en Samenstroom, is een essentieel onderdeel van dat plan. Net als het opzetten van een geluidmeetprogramma en het instellen van een leefbaarheidsfonds voor de omgeving. Vanuit het leefbaarheidsfonds worden initiatieven gefinancierd die bijdragen aan verbetering van de sociale, fysieke en/of culturele vitaliteit van de leefomgeving. Ook kunnen omwonenden mede-eigenaar van de turbines worden.

Noodzakelijke transitie
Het Klimaatakkoord van Parijs en de recente beslissing tot het stopzetten van de aardgaswinning in Groningen vragen om een drastische reductie van het gebruik van fossiele energie op korte termijn. De Provincie Limburg vindt het daarom belangrijk dat het Windpark Greenport Venlo wordt gerealiseerd, als onderdeel van een brede Limburgse duurzame energie-mix.